Nový rybník u Soběslavi (Přírodní památka)

 Byla původně vyhlášena v r. 1949. V roce 1997 byla přehlášena a z ochrany vyjmuty plochy běžně obhospodařované či zastavěné. Území se rozkládá na SV okraji města Soběslav a v současné době zahrnuje vlastní Nový rybník a přilehlé pozemky. Na rybníku se dosud v malé míře vyskytuje ojedinělý fenomén, plovoucí ostrůvky rákosinové slatinné vegetace, které se ulamují z původně plovoucího velkého ostrova, dnes již přirostlého ke dnu na nátokové části rybníka. V močálovitých partiích slatiny se roztroušeně vyskytuje kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), na severním okraji území pak roste malá polulace prstnatnce májového (Dactylorhiza majalis). V území se vyskytuje i stulík žlutý (Nuphar luteum), kosatec žlutý (Iris pseudocarus) a další druhy bažinných rostlin. Z avifauny lze spatřit v rákosinách rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus), rákosníka proužkovaného (Acrocephalus schoenobaeunus), strnada rákosního (Emberiza schoeniclus) a na hladině pak kachnu divokou (Anas platyrhynchos), potápku malou (Podiceps ruficolis) či potápku roháče (Podiceps cristatus). V území pravidelně hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus). Na Černovickém potoce, který územím protéká lze spatřit též ledňáčka říčního (Alcedo atthis). V minulosti zde zahnízdil několikrát i kvakoš noční (Nycticorax nycticorax). Rybník je rybářsky obhospodařován.
Památka je volně přístupná s podmínkou nepoškozování území a je omezen vstup do rákosin v době hnízdění ptactva.