PROVOZNÍ ŘÁD

15.05.2013 07:14

PROVOZNÍ ŘÁD

terénní základna při 5.ZO ČSOP

Účel základny

1. Základna slouží k oddílovým schůzkám a víkendovým akcím oddílu Škopíček při 5.ZO ČSOP
2. Jiné činnosti musí schválit správce základny.
3. Veškerá činnost na základně musí být zapsána do docházkového sešitu.

Požární ochrana

1. Na základně se používají:
• kamna;
• krb;
• plynový vařič;
• svíčky;
• petrolejky;
• ohniště u základny.
2. Na základně a v jejím okolí je zakázáno kouřit.
3. Oheň nesmí být nikdy nechán bez dozoru.
4. Svíčky musejí být umístěny ve svícnech. Pod plynovou bombou a petrolejkou musí být nehořlavá podložka.
5. Je zakázáno lít do ohně hořlaviny.
6. Veškeré výše uvedené zdroje mohou být obsluhovány  pouze dospělým. Dětem je obsluha zakázána.
7. Před ochodem je bezpodmínečně nutné zkontrolovat zhašení. V případě ohniště, zalít popel vodou.
8. Hasící přístroj je umístěn na prostředním trámu a je viditelně označen cedulkou.
9. V případě požáru se řídíme „Požární poplachovou směrnicí“.

 

Bezpečnost práce

1. Při práci s nářadím dbáme na to, abychom nezranili sebe a ani nikoho ve svém okolí.
2. Při manipulaci s nářadím a nástroji je nutná přítomnost vedoucího (před započetím práce zkontroluje stav nářadí, vysvětlí/předvede, jak se s daným nářadím nebo nástrojem pracuje apod.)
3. S nástroji je zakázáno běhat, házet atp.
4. Nepoužívané nářadí je uloženo v nářaďovně.
5. Nůž a nůžky jsou přenášeny a předávány špicí dolů.
6. Dříví se štípe na pevném podkladu (pařez, polínko…), nikdy na zemi nebo na kameni.
7. V těsné blízkosti toho, kdo pracuje s nástroji, nesmí nikdo pobývat – nebezpečí úrazu.
8. Lékárnička je umístěna u vstupních dveří.
9. Jakýkoliv úraz musí být nahlášen vedoucímu, který o něm provede zápis.

Vaření, pitná voda

1. Pitná voda se skladuje v označeném barelu. Před začátkem užívání barelu je vhodné ho vymýt dezinfekčním prostředkem (např. zředěné Savo atp.) a vypláchnout.
2. Všechno v kuchyňce má své místo, vracejte prosím věci tam, kam patří.
3. Nezkonzumované jídlo a zbytky prosíme zlikvidujte.

 

  Úklid

1. Věci na úklid jsou uložené v označené skříňce.
2. Před odchodem ze základny:
• uklidit všechny věci na svoje místo;
• zamést (příp. vytřít);
• uklidit nádobí.
3. Na základně se třídí odpad. A to následovně:
• papír, sklo, plast (koše pod tabulí)
• směsný odpad (koš v kuchyňce)
• bioodpad (koš v kuchyňce)
4. Každý uživatel je povinen odnést po sobě všechny odpadky.
5. Bioodpad (ohryzky, slupky; ne zbytky!) je možné vysypat do lesa.
6. Nejbližší kontejnery na směsný a tříděný odpad jsou na sídlišti nad základnou.
7. Špinavá voda po mytí nádobí, úklidu atp. se vylévá do kanalizace před základnou.


V Táboře dne 12. srpna 2012