Vlásenický potok (Přírodní památka)

Vyhlášena v r. 1956 na ploše 34,65 ha. Území se nachází jižně od obce Dražice a je tvořeno zachovalým, hluboce zaříznutým až kaňonovitým údolím stejnojmenného vodního toku s přirozeným kamenitým dnem. V severní části území se okolo potoka zachovaly místy olšiny, na které navazují na stráních porosty smrku ztepilého s malými skupinami jedle bělokoré. Menší jižní část, která je poměrně strmá a končí u vtoku do Lužnice skalním masívem místně zvaným Jelení skok, tvoří víceméně přirozené listnaté porosty lipové habrové doubravy. Předmětem ochrany je především ohrožený druh pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris), kapraďorost, který se zde vyskytuje v poměrně silné populaci podél potoka. Na přilehlých svazích, zvláště v jižní části rezervace lze dále nalézt druhy jako je lilie zlatohlavá (Lilium martagon), dřípatka horská (Soldanella montana), vranní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) ap.. Z ptáků se na potoce zdržuje skorec vodní (Cinclus cinclus), konipas horský (Motacilla cinerea) či ledňáček říční (Alcedo atthis). V lesních porostech jsou pak běžné druhy, jako je brhlík lesní (Sitta europaea), králíček obecný (Regulus regulus), strakapoud velký (Dendrocopos major) atd. 
Památka je volně přístupná, ale vzhledem k nedaleké vojenské střelnici je nutno dbát na upozornění armády a nevstupovat do území v době střeleb. Je zakázáno území jakkoliv poškozovat a sbírat přírodniny.