Rod (Přírodní rezervace)

Součást CHKO a BR Třeboňsko.

Byla zřízena v r. 1990 na stejnojmenném rybníku nedaleko obce Frahelž, která leží již v okrese Jindřichův Hradec. Výměra rezervace činní 36,69 ha a je součástí tzv. "Nadějské" rybniční soustavy, která je význanou ornitologickou lokalitou Třeboňské pánve. Rybník má rozsáhlé porosty rákosu a ve východní části přechází do lesního rašeniniště. Na rybníku v minulosti bylo jedno z posledních hnízdišť bukáčka malého (Ixobrychus minutus) a bukače velkého (Botaurus stellaris). Z kachen lze v lokalitě spatřit hohola severního (Bucephala clangula) či zrzohlávku rudozobou (Netta rufina), z dalších druhů pak rybáka obecného (Sterna hirundo) či rybáka černého (Chlidonias nigra) nebo na lov sem zaletujícího orla mořského (Haliaeëtus albicilla). Na ostrůvku uprostřed hladiny je početná kolonie racků chechtavých (Larus ridibundus). Lokalita je významnou tahovou zastávkou v době jarního i podzimního tahu mnoha dalších druhů ptáků. 
Přístup je možný pouze po účelových komunikacích a je zakázáno vstupovat do porostů rákosu či na rašelniště.