Markéta (Přírodní památka)

Vznikla v r. 1953 na ploše 5,15 ha. Území je tvořeno ostrůvkem uprostřed rybníka Hejtman v kat. území Planá nad Lužnicí. Celý ostrůvek je porostlý lesem tvořeným borovicí lesní (Pinus silvestris), dubem letním (Quercus robur), smrkem ztepilým (Picea excelsa) a lípou malolistou (Tilia cordata). Předmětem ochrany je malá populace silně ohroženého hvozdíku pyšného (Dianthus superbus), který rozkvétá na přelomu července a srpna. Management hvozdíku pyšného vyžaduje specifické zásahy, které je nutno provádět pravidelně a cíleně (příprava plochy v okolí rostlin, zajištění přiměřeného slunečního oslunění). Dále zde roste např. zvonek klubkatý (Campanula glomerata) či konvalinka vonná (Convallaria majalis). Na ostrově je poměrně velká kolonie volavky popelavé (Ardea cinerea), čítající několik desítek hnízd, která některé stromy značně poškozuje. Z dalších ptáků lze v okolí ostrůvku pozorovat kachnu divokou (Anas platyrhynchos), poláka velkého (Aythya ferina), poláka chocholačku (Aythya fuligula), potápku malou (Podiceps ruficolis), potápku roháče (Podiceps cristatus) a v některých letech též vzácně kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax). Ojediněle byl zastižen na rybníku též bukáček malý (Ixobrychus minutus). 
Území lze navštívit pouze přes provoz Rybářství Tábor a.s., středisko Strkov po úzké šíji a tudíž je veřejnosti nepřístupné.