Kozohlůdky (Přírodní rezervace)

Vyhlášena byla v roce 1990 na rozloze 75,28 ha. Území se nachází severně od obce Borkovice a je tvořeno ručně vytěženým rašeliništěm. V rezervaci roste např. kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), celá řada ostřic (Carex sp.), bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), z masožravých druhů pak bublinatka menší (Utricularia minor), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a dále pak bohaté porosty klikvy bahenní - žoraviny (Oxycoccus palustris). Z ornitofauny zde žije např. bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška lesní (Anthus trivialis), žluva hajní (Oriolus oriolus), běžné druhy pěnic (Sylvia sp.), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), čírka obecná (Anas creca), moták pilich (Circus cyaneus) atd.. Vzácně a ojediněnle se vyskytuje též kalous pustovka (Asio flammeus). Hlavní předmět ochrany je však bohatá entomofauna, zastoupena např. bělopáskem tavoníkovým (Neptis rivularis), bělopáskem topolovým (Limenitis populi), batolcem duhovým (Apatura iris), batolcem červeným (Apatura ilio), babočkou osikovou (Nymphalis antiopa), strakáčem březovým (Endromis versicolora) a řadou druhů vážek. Nachází se zde i některé druhy, jež jsou glaciálními relikty. Plocha v minulosti silně zarostla náletem dřevin, které se v nedávné době v centrální části odstranily a proběhla asanace plochy s cílem obnovit původní charakter ručně těženého rašeliniště. Je připravováno rozšíření území na plochy sousedící se stokami směrem k Blatské stoce a dále na plochy u areálu bývalé výzkumné stanice (dnes zahradnický provoz). V současné době je území značně suché oproti letům minulým, zejména 80. létům. 
Rezervace není volně přístupná, neboť zde neexistují cesty a území je dosud živým rašeliništěm, kde existuje možnost propadnutí povrchovou vrstvou rašeliníku.