Kladrubská hora (Přírodní rezervace)

Vyhlášena v r. 1990 na rozloze 11,42 ha. Území leží jižně od obce Dolní Hořice. Rezervace je tvořena opuštěným lomem na vápenec a předmětem ochrany je výskyt chráněných druhů rostlin - kruštíku tmavočerveného (Epipactis atrorubens), vratičky měsíční (Botrychium lunaria) a dalších druhů. Z živočišné říše je zde možno zastihnout ještěrku obecnou (Lacerta agilis), zmiji obecnou (Vipera berus) a řadu druhů ptáků - např. výra velkého (Bubo bubo), budníčka lesního (Phylloscopus sibilatrix), lindušku lesní (Anthus trivialis), pěnice (Sylvia sp.) a další. Z hmyzu zde žije např. z motýlů drvopleň hrušňový (Zuezera pyrina), bělopásek topolový (Limenitris populi), z brouků svižník lesní (Cicindela sylvicola), svižník polní (Cicindela campestris) a svižník (Cicindela hybrida). V území je cenné sledování sukcese suťových společenstev a z tohoto důvodu je zde nutno provádět pravidelnou redukci náletů břízy a dalších dřevin, aby nedošlo k zalesnění lokality. 
Rezervace je volně přístupná za podmínky nepoškozování území.