Farářský rybník (Přírodní památka)

Vyhlášena v r. 1988 na ploše stejnojmenného rybníka o výměře 6,79 ha. Území leží vedle komunikace Veselí n/L. - Drahov, téměř na hranici CHKO Třeboňsko. Předmětem ochrany je porost leknínu bílého (Nymphaea alba), který se velmi podobá dalšímu, běžnějšímu druhu, leknínu bělostnému. Na rybníku lze spatřit dále některé běžné druhy ptáků vázaných na vodu, jako je polák chocholačka (Aythya fuligula), polák velký (Aythya ferina), kachna divoká (Anas platyrhynchos), potápka roháč (Podiceps cristatus), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus). Rybník sám je využíván k rybářskému hospodaření a toto je zatím omezeno pouze v těch zásazích, které by mohly přímo ohrozit předmět ochrany (např. vyhrnování, letnění ap.). V rámci plánu péče se projednává další omezení rybářského hospodaření, zejména hnojení a výše nasazované rybí obsádky. Tím by se zvýšila kvalita vody a rybník by se stal atraktivnější především pro vodní ptactvo.