Dráchovské tůně (Přírodní rezervace)

Vyhlášena v r. 1996. Jedná se o část dosud zachovalé údolní nivy řeky Lužnice severně od obce Dráchov v okrese Tábor, který se "nepodařilo" zastavět chatami, popř. přeměnit na intenzivní zemědělskou půdu melioračními zásahy, přestože se zde zemědělsky hospodařilo. Rezervace se nachází na levém břehu Lužnice v k.ú. Dráchov těsně pod obcí. Zahrnuje údolní nivu řeky s několika tůněmi a slepým ramenem, ve kterých se nachází v květnu až červnu bohaté porosty bíle kvetoucího ohroženého druhu - žebratky bahenní (Hottonia palustris). Ty jsou později vystřídány stulíkem žlutým (Nuphar lutea). Tůně jsou částečně obklopeny polointenzivními loukami, pravidelně sklízenými, částečně pak mokřady s porosty tavolníku vrbolistého (Spiraea salicifolia), olešníku kmínolistého (Selinum carvifolia), smldníku bahenního (Peucedanum palustre), třtiny šedavé (Calamagrostis canescens), vysokých ostřic atd.. Roste zde i silně ohrožený druh, bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora). Na západní straně rezervace roste na vyvýšeném břehu další ohrožený druh, tolie bahenní (Parnassia palustris). V území je několik remízů, tvořených především dubem letním (Quecus robur), břízou bělokorou (Betula pendula), vrbou jívou (Salix caprea), vrbou popelavou (Salix cinerea), topolem osikou (Populus tremula) atd.. Z ptáků lze spatřit např. moudivláčka lužního (Remis pendulinus), jež zde poslední dobou i pravidelně hnízdí a jeho mistrovská hnízda je možno nalézt na stromech zvláště po opadu listí, kdy se stávají nápadná. V tůních hnízdí potápka malá (Podiceps ruficolis) a kachna divoká (Anas platyrhynchos), v mokřadech a na okrajích tůní pak strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), cvrčilka zelená (Locustella naevia), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) a rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus). Často sem zalétá na lov čáp bílý (Ciconia ciconia) ze svého hnízdiště v Soběslavi a Dráchově, moták pochop (Circus arundinaceus) či volavka popelavá (Ardea cinerea). Občas lze spatřit i vzácného luňáka červeného (Milvus milvus) či kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax). Břehové porosty řeky jsou domovem žluvy hajní (Oriolus oriolus) a na břehu Lužnice lze občas spatřit i skluz vydry říční (Lutra lutra). Polointenzivní louky jsou též významnou lokalitou i pro obojživelníky, kteří zde nachází vhodné podmínky pro rozmnožování díky drobným depresím, které jsou v jarním období zaplavené vodou. Tůně tvoří biotop i řadě druhů vážek, z nichž některé jsou celoevropsky ohrožené. 
Rezervace je volně přístupná za podmínky nepoškozování území.