Choustník (Přírodní rezervace)

Vyhlášena v r. 1926 na ploše 6,39 ha v r.1949 byla rozšířena na plochu 9,90 ha. Rezervace zahrnuje skalnatý suťový hřeben stejnojmenné hory tyčící se nad obcí Choustník v jihovýchodní části okresu, který je porostlý javorem klenem (Acer pseudoplatanus), dubem letním (Quercus robur), lípou malolistou (Tilia cordata), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), smrkem ztepilým (Picea abies) a jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia) s přechodem do bohaté bučiny. Součástí rezervace je i zbytek středověkého hradu, který je chráněný památkovým úřadem. Skalní město rezervace slouží příležitostně k horolezeckému výcviku na základě uděleného povolení. Porosty na vrcholové části však v poslední době začínají prosychat a není dosud zcela objasněna příčina tohoto jevu. Předmětem ochrany je výše zmíněný lesní porost spolu s geologickým útvarem skalního města. V minulosti zde byl nalezen jeden z našich největších brouků, střevlík kožitý (Carabus coriaceus). Jeho výskyt v současnosti však nebyl již potvrzen. Z dalších živočichů se zde vyskytují běžné lesní druhy ptáků, jako je holub hřivnáč (Columba palumbus), brhlík lesní (Sitta europaea), červenka obecná (Erithacus rubecula), běžné druhy sýkor (Parus sp.) a další. V r. 2000 zde byl v rámci průzkumu ptactva Táborska objeven holub doupňák (Columba oenas) a v r. 2001 prokázané již hnízdění min. 2 párů. Z botanických zajímavostí zde v minulosti byl nalezen např. lýkovec jedovatý a zimolez černý, dřípatka horská, vranní oko čtyřlisté (Hnízdo 1948), které se místy uchovaly i dodnes. 
Rezervace je volně přístupná za podmínky nepoškozování území.