Borkovická blata (Přírodní rezervace)

Poslední zbytek blatkového boru v oblasti rašelinišť severního výběžku Třeboňské pánve, zasahujícího do oblasti obce Borkovice v okrese Tábor. Rezervace vznikla v roce 1980 na rozloze 54,64 ha. V r. 2000 byla rozšířena na sousední vytěžené plochy, které začaly pomalu regenerovat a její současná výměra činí 91,10 ha. Území se nachází v k.ú. Borkovice na jeho severním okraji. Na přístupné části rezervace probíhá část naučné stezky se stejným názvem "Borkovická blata", která seznamuje návštěvníky jednak s kulturní historií blat, ale především s historií blatské přírody a jejím využitím. V rezervaci je možno spatřit porosty borovice blatky (Pinus rotundata) s podrostem rojovníku bahenního (Ledum palustre), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum) a brusnice brusinky (Rhodococcum vitis-idaea). Na otevřených plochách s rašeliníkem (Sphagnum sp.) se vyskytuje masožravá rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) a klikva bahenní - žoravina (Oxycoccus palustris). V několika málo tůních lze nalézt další masožravou rostlinu, vzácnou bublinatku jižní (Utricularia australis). V nepřístupné části rezervace se nachází poměrně bohaté porosty plavuně vidlačky (Lycopodium clavatum). Z živočichů zde žije zmije obecná (Vipera berus), řada běžných druhů ptáků, jako např. sýkory (Parus sp.), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), strnad obecný (Emberiza citrinella), strakapoud velký (Dendrocopos major) a také zde byl několikrát pozorován jeřábek obecný (Tetrastes bonasia). Nově byl potvrzen i výskyt lelka lesního (Caprimulgus europaeus). Nepřístupná část rezervace je silně poškozena a značná část stromů zde usychá. Z tohoto důvodu zde bylo započato se zásahy, které mají za cíl zvýšit hladinu spodní vody a podpořit obnovu blatkového boru. Byly zahrnuty odvodňovací stoky a založen klonový semenný sad borovice blatky, kde bude získáváno autochtonní osivo a následně sáď, která bude v rezervaci použita pro vylepšení nejhorších částí. V nově vyhlášené části začíná místy regenerovat porost borovice blatky, šíří se zde rojovník bahenní, byla zde nalezena populace kapradě hřebenité, silná je i populace rosnatky okrouhlolisté. Lokalita je i významným biotopem řady druhů vážek, z nichž některé jsou celoevropsky ohrožené. Na konci roku 2000 byl proveden poměrně rozsáhlý asanační zásah, kdy byly zahrnuty veškeré odvodňovací stoky a značná část území byla zaplavena vodou. Tento zásah by měl zlepšit vodní režim území a umožnit regeneraci rašeliniště. V r. 1999 zde byl uměle vysazena na nově rozšířené části, kde se zmlazuje borovice blatka masožravá tučnice Kanadská(?). 
Rezervace je přístupná pouze v části, kde probíhá naučná stezka.